Korningvej 70, Korning, 8700 Horsens, Tlf.: 79 74 12 76, Man - tors 06:00 - 17:00 fre kl: 16:00
Læreplaner
Læreplaner

Det er muligt at læse læreplanen på to måder:

 1. Læseren har mulighed for at læse emner fra læreplanen ved at klikke ind på undermapper, og udvælge bestemte emner
 2. Læseren har mulighed for at læse læreplanen sammenhængende i nedenstående tekst.  

 

 

Læreplan 2016

Indholdsfortegnelse

 

1. Beskrivelse af Landsbyhaven

2. Landsbyhavens værdier

3. Landsbyhaven pædagogiske principper

4. Landsbyhavens læringsforståelse

5. Beskrivelse af Anemone gruppen

6. Beskrivelse af Solsikke gruppen

7. Inklusion

8. Læreplaner mål og metoder

9. Læreplaner – årets gang

10. Dokumentation

11. Evaluering

12. Samarbejde med skolebestyrelsen

13. Formidling til forvaltningen

 

 

 

1. Beskrivelse af Landsbyhaven

 

Korning Skole blev indviet i 1944. Den 1. august 1986 fik Korning Skole et fritidstilbud for børn efter Skoletid, som kom til at hedde Korning SFO. Her havde skole børnene mulighed for at lege og deltage i aktiviteter efter skoletid.

I 1996 begyndte skolebestyrelsen at arbejde på at få en børnehave til Korning, da der var stor efterspørgsel på dette. Den 1. november 1999 blev Korning SFO omlagt til en Udvidet Skolefritidsordning, hvilket betød at SFO´en nu måtte optage børn fra 3 år. På denne måde består Korning 70 nu af Skole og SFO hvorunder der er en børnehaveafdeling, som hedder Landsbyhaven. Dette er tilsammen Landsbyordningen i Korning.

 

For Landsbyordningen i Korning er det vigtigt at:

 • Kunne tilbyde børn og forældre et tilbud med en rød tråd gennem barnets liv, hvor der er tryghed, genkendelighed, overskuelighed og tværfagligt samarbejde.
 • Kunne tilbyde et lille og overskueligt miljø for barnet, herunder mulighed for små enheder og grupper
 • Kunne tilbyde tryghed i brobygningen, herunder overgange fra dagpleje til børnehaven og fra børnehaven til skolen/ SFO samt det videre forløb fra 5. kl. på Løsning Skole.
 • Kunne tilbyde børn og forældre en Landsbyordning, som samarbejder omkring aktiviteter, herunder temadag på tværs af børnehave og skole, som kan være mad/ sundhed, påskeemne, skolernes motionsdag. Ligeledes afholdes fælles dage på tværs for søskende/ forældre/ bedsteforældre som juleklippedag samt årets sommerfest.
 • Kunne inkludere børn i større og mindre fællesskaber

 

 

2. Landsbyhavens værdier

 

Værdier

Værdierne er udtryk for vores måde at agere og møde andre mennesker på. Ligeledes signalerer værdierne, hvilke tilbud Landsbyhaven har til børn og forældre.

 

Landsbyhavens værdier er:

 • Vi ønsker en åben kommunikation/ dialog– med børn, forældre og samarbejdspartnere
 • Vi respekterer hinandens forskellighed
 • Vi udviser omsorg og empati for hinanden
 • Vi ønsker tryghedog retfærdighed
 • Vi udviser ansvarlighed
 • Vi ønsker et fællesskab, hvor der er plads til at inkludere

 

 

3. Landsbyhavens pædagogiske principper

 

Pædagogiske principper

De pædagogiske principper er den overordnede beskrivelse af vores pædagogik og den ramme, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

 

Vores pædagogiske principper er baseret på den systemiske tankegang. Det betyder at:

 • Vi ønsker en åben kommunikation og har fokus på, hvordan vi taler sammen
 • vi er anerkendende og værdsættende i forhold til børn og forældre
 • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, fordi alle børn gør det bedste ud fra deres individuelle forudsætninger
 • vi arbejder med inkluderende og differentierede fællesskaber, der støtter børnenes venskaber leg og læring
 • Vi giver plads til både fri leg og strukturerede aktiviteter
 • vi skaber tryghed og forudsigelighed i hverdagen
 • Vi støtter børnene i at være ansvarlige overfor egne handlinger og for fællesskabet, så børnene lærer om hverdagsnormer, respekt, og ordentlighed.
 • vi inddrager forældre og familie i relation til børnenes viden om nærmiljøet
 • Vi arbejder pædagogisk bevidst i forhold til børnenes overgange mellem de systemer, de skal færdes i, henholdsvis i Landsbyhaven og i skolen.

 

 

4. Landsbyhavens læringsforståelse

 

Læringsforståelse

Bag arbejdet med læreplanen ligger en forståelse af, hvordan børn lærer. Læringsforståelsen beskriver vores forståelse af læring.

 

”Læring foregår som differentieret læring ved at barnet ser, hører, rører og gør, når det

gennem planlagte aktiviteter og fri leg udfordres på dets udviklingstrin. Læring sker i relation mellem barn-barn og barn-voksen, hvor den voksne afpasser den pædagogiske involvering i respekt for og med bevidsthed om det enkelte barns forudsætning for læring”.

 

 

 

5. Beskrivelse af Anemone gruppen

 

Anemone gruppen består af børn i alderen 3 – 4½ år. Da det er de yngste børn i børnehaven, ønsker Landsbyhaven at skabe nogle trygge og genkendelige rammer. De aktiviteter der tilbydes tilpasses aldersgruppen ud fra de 6 læreplanstemaer. Der er meget fokus på nærhed, genkendelighed, tryghed, sprog og leg.

 

 

 

6. Beskrivelse af Solsikke gruppen

 

Solsikke gruppen består af børn i alderen 4½ - 6 år. Det er de ældste børn i børnehaven, og Landsbyhaven ønsker at skabe nogle trygge og genkendelige rammer, men også tilpasse børnegruppen den spontanitet og læring som børnegruppen har brug for. De aktiviteter der tilbydes tilpasses aldersgruppen ud fra de 6 læreplanstemaer. Der er meget fokus på genkendelighed, men også bevæge sig ud over grænserne for det genkendelige, i det omgang børnegruppen forvalter. Der er fokus på ture, IT og førskoleaktiviteter herunder samarbejde med 0. klasse.

 

 

 

7. Inklusion

 

Mål:

 • Landsbyhaven vil arbejde på at alle børn skal føle sig anerkendt for den de er
 • Landsbyhaven vil arbejde på at alle børn respekteres med hver deres forskelligheder
 • Landsbyhaven vil arbejde på at alle børn føler sig som en del af fællesskabet
 • Landsbyhaven vil samarbejde med forældre omkring inklusion

 

Metoden:

 • Landsbyhaven vil i det daglige målrettet arbejde med det enkelte barn i fællesskabet. Se herunder mål fra Læreplanstemaerne: Personlig udvikling og sociale kompetencer
 • Landsbyhaven vil orientere på et forældremøde om, hvordan Landsbyhaven arbejder med inklusion, og vil gerne i dialog om hvordan forældre kan tage ansvar for, at alle børn i Landsbyhaven bliver / oplever sig som en del af fællesskabet
 • Landsbyhaven vil løbende dokumentere og inddrage forældre i hvordan der arbejdes med fællesskabet, så alle børn bliver en del af et fællesskab

 

 

8. Læreplans temaer

 

I forbindelse med læreplanstemaerne indtænkes det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Landsbyhaven vil inddrage børnene i form af den daglige samtale samt planlagte børnemiljøvurderinger.

Dette kan være i form af individuelle/ fælles interview, samtaler el. billeddokumentation.

 

                                                                    

Krop og bevægelse

 

Landsbyhavens mål er, at:

 • støtte det enkelte barns grov- og finmotoriske udvikling.
 • skabe en begyndende forståelse af kroppen
 • vække børnenes lyst til at bevæge sig.
 • støtte børnene i at lære egne fysiske grænser at kende.
 • lære børnene om sundhed.

 

Landsbyhaven opfylder dette ved, at:

 • tilbyde aktiviteter i gymnastiksalen, herunder lege hvor børnene bevæger sig, bruge gymnastikredskaber, og ved at de voksne udviser glæde ved at bevæge sig.
 • have aktiviteter på legepladsen og i skolegården, hvor børnene f.eks. leger, cykler, løber, klatrer og kravler.
 • tilbyde musik, dans og forskellige sanglege.
 • tage på ture f.eks. i skoven, til stranden, gå ture i Korning og omegn, besøge andre legepladser, store hoppedag i Hedensted Centret, førskolearrangement i Mosen i Hedensted.
 • have respekt for barnets grænser, men samtidig motivere til at tage nye og større skridt, f.eks. anerkende at barnet ikke har lyst til at klatre højt op, men også støtte barnet, så det får mod til at klatre højere op.
 • snakke om sund og usund mad; og afholde en månedlig maddag, hvor børnene deltager i madlavningen.

 

                                                                                           

Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Landsbyhavens mål er, at:

 • lære børnene om værdierne i den danske kultur.
 • vække børnenes nysgerrighed for fremmede kulturer.
 • skabe nysgerrighed og mulighed for at eksperimentere med kultur, herunder kunst, teater, musik, dans og mediekultur (IT).
 • Inddrage barnets perspektiv ud fra kulturelle udtryksformer og værdier

 

Landsbyhaven opfylder dette ved, at:

 • markere traditioner og årets gang f.eks. årstiderne, jul, fastelavn, påske, høstfest, fødselsdage, sommerfesten som afholdes i fællesskab med Korning skole, Dagplejens dag, modtagelse og afslutning for børn og personale. 
 • værne om fællesskabets værdier, f.eks. spise sammen, synge sammen, tage på ture, gå i gymnastiksalen og sammen at udsmykke børnehaven efter årets gang.
 • snakke om andre lande, andre måder at leve på og fremmede sprog.
 • give mulighed for at udfolde sig kreativt på værkstedet.
 • øve drama og sang i løbet af året, samt optræde til byfesten i Korning.
 • benytte Korning skoles bibliotek og Hedensted kommunes biblioteker.
 • tilbyde forskellig optræden, f.eks. Pippi på besøg i skolegården med sin hest, skolens Luciaoptog, 4. klasses skolekomedie og koncert i Mosen.
 • give børnene kendskab til IT og skabe rum for læringsspil.

 

                                           

 Sociale kompetencer

 

Landsbyhavens mål er, at:

 • inkludere barnet i fællesskabet.
 • skabe tryghed i relationen med både børn og voksne.
 • lære børnene hvordan man kan bidrage til fællesskabet.
 • skabe respekt om hinandens forskelligheder.
 • udvikle børnenes kendskab til egne samt andres grænser.
 • støtte børnene i at bevare og opbygge nye venskaber
 • Inddrage barnets perspektiv ud fra de sociale kompetencer

 

Landsbyhaven opfylder dette ved, at:

 • børnene deltager i målrettede aktiviteter i mindre grupper, f.eks. ture ud af huset, samling, ”trin for trin”, Kæmpegruppen, motorik, fødselsdage, og ved at de voksne giver mulighed for leg i små grupper - både inde i børnehaven og ude på legepladsen.
 • ”ugens hjælpere” på skift hjælper med borddækning m.m.
 • guide børnene i at rydde op efter leg og på sit rum i garderoben.
 • lære børnene at lytte til andre, tie når andre taler, udsætte egne behov og modtage en fælles besked.
 • at snakke med børnene om, at vi er forskellige, har forskellige behov, og at der skal være plads til alle i et fællesskab.
 • snakke med børnene om, hvordan de deles om ting, og hvordan de behandler børnehavens ting med respekt.
 • besøge dagplejere, gå på besøg i skolen, og mødes med skolebørn i skolegården.

                                                   

 

Sprog

 

Landsbyhavens mål er, at:

 • støtte udviklingen af børnenes sprog.
 • lære børnene et ”sobert” sprog.
 • arbejde bevidst med at udvikle børnenes ordforråd - med begreber og underbegreber.
 • lære børnene at kæde det verbale sprog og det kropslige sprog sammen.

 

Landsbyhaven opfylder dette ved, at:

 • læse højt og snakke om det læste.
 • synge, lege sanglege og dramatisere historier.
 • opfordre børnene til at fortælle om egne oplevelser.
 • sætte ord på ting, situationer og følelser.
 • fortælle børnene, hvordan de taler pænt til hinanden og om hinanden.
 • vise og fortælle børnene, hvordan de kan kontakte hinanden på en positiv måde.
 • have fokus på begreber og underbegreber, f.eks. begrebet bestik og underbegreberne kniv, gaffel, ske og teske.
 • give mulighed for at lege med/se skriftsproget, f.eks. bogstaver, tal og former.
 • spille spil med billeder, ord og tal.
 • guide børnene i hvordan de med ord kan løse en konflikt, dvs. hjælpe børnene med at sætte ord på hvad der sker i situationen.

                                                   

 

Natur og naturfænomener

 

Landsbyhavens mål er, at:

 • give børnene mulighed for at lære naturen at kende.
 • lære børnene respekt for og værne om naturen.
 • give motoriske og sansemæssige oplevelser i naturen.
 • give børnene mulighed for at bruge naturen som eksperimentarium og legerum.

 

Landsbyhaven opfylder dette ved, at:

 • tage på ture ud i naturen, f.eks. ”Skærven”, skoven samt stranden.
 • snakke om det vi finder i naturen, f.eks. insekter, dyr, planter og frugt.
 • snakke om hvordan vi behandler naturen, f.eks. rydde op i naturen og behandle dyr, planter og træer med respekt.
 • finde områder i naturen hvor børnene kan klatre, kravle og løbe for at styrke grovmotorikken, men også give mulighed for at undersøge med fingrene og herved styrke det finmotoriske.
 • stimulere børnenes sanser f.eks. høre fuglene synge, se årstidernes skiften, lugte/dufte blomsterne, smage bær og føle på dyr og planter.
 • skabe rum for leg og læring i Landsbyhavens egen have og i Bålhaven.

 

                                               

Personlig udvikling

 

Landsbyhavens mål er, at:

 • barnet føler selvværd.
 • barnet føler sig respekteret og anerkendt.
 • barnet får mulighed for at få succesoplevelser.
 • barnet skal blive selvstændigt omkring egen person.
 • barnet opmuntres til selvbestemmelse og medbestemmelse efter alder og udvikling.
 • barnet har mulighed for at afprøve egne grænser.
 • Inddrage barnets perspektiv ud den personlige udvikling

 

Landsbyhaven opfylder dette ved, at:

 • barnets bliver set, hørt og forstået, eks. at voksne kontakter barnet ved at sige goddag, snakker med barnet i aktiviteter, eller når barnet har behov for at sidde ved en voksen.
 • anerkende barnets potentialer og skabe udvikling for disse, f.eks. ved at sætte ord på det barnet er god til, og støtte barnet i det som kan være svært.
 • tilbyde alderssvarende aktiviteter.
 • barnet støttes til selvstændighed, f.eks. ved selv at tage tøj af og på, lære at holde styr på egne ting, finde sin egen kop og klare toiletbesøg.
 • støtte barnet i valg af legekammerater og give mulighed for fri leg.
 • støtte barnet i at sige til og fra.
 • støtte barnet i at sætte ord på følelser.

 

 

9. Læreplanstemaer – årets gang

 

Mål:

 • Landsbyhaven ønsker at sikre, at barnet i Landsbyhaven fra 3-6 år kommer omkring alle læreplanstemaer.

Metoden:

 • Der udarbejdes en plan for de 6 lærerplanstemaer.
 • Landsbyhaven har valgt at fordybe sig i et læreplanstema et halvt år af gangen. Selv om der er fokus på et læreplanstema, vil Landsbyhaven også i de aktiviteter der i øvrigt tilbydes komme omkring de øvrige læreplanstemaer i løbet af det halve år.

 

 

Plan for 2015 -2018:

 

 

Juli – december 2015

Krop og bevægelse

Januar – juni 2016

Kultur og kulturelle udtryksformer

Juli – december 2016

Sociale kompetencer

Januar – juni 2017

Sprog

Juli – december 2017

Natur og naturfænomener

Januar – juni 2018

Personlig udvikling

 

 

 

 

10. Dokumentation

 

Mål:

 • Landsbyhaven ønsker at dokumentere det pædagogiske arbejde for børn, forældre, pårørende, skolebestyrelsen samt personale.

 

Metoden:

 

Beskrivende dokumentation

 • Fotos/ diasshow på skærm
 • Plancher over aktiviteterne
 • Opslag med information på tavler
 • Visuel dokumentation af læreplanstemaerne med beskrivelser
 • Barnets bog med billeder og tegninger
 • Observationer
 • Der udstilles billeder, plancher, børnenes produkter i Landsbyhaven
 • Der dokumenteres på forældremøder i form af billeder og ord

 

 

Administrativ dokumentation

 • Via børnehaveintra – vores hjemmeside
 • Nyhedsbreve hver måned til forældre
 • Månedsplaner hver måned til forældre
 • Aktivitetsplaner – intern arbejdsredskab

 

 

11. Evaluering

 

Mål:

 • Landsbyhaven ønsker at evaluere de pædagogiske aktiviteter / egen praksis ud fra læreplanstemaerne, for at udvikle og sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde, samt blive bevidste om egen praksis og læring heri.

 

Metoden:

 • Anemone gruppen skal evaluere et pædagogisk forløb hvert halve år ud fra læreplanstemaet. Brug: Evalueringsskema med udgangspunkt i SMTTE - modellen
 • Solsikke gruppen skal evaluere et pædagogisk forløb hvert halve år ud fra læreplanstemaet. Brug: Evalueringsskema med udgangspunkt i SMTTE – modellen

 

 

Plan for 2015 – 2018:

 

 

 

Periode

Læreplanstema

Anemone

Solsikke

Ansvarlig

Juli – december 2015

Krop og bevægelse

 

 

Respektive grupper samt leder

Januar – juni 2016

Kultur og kulturelle udtryksformer

 

 

Respektive grupper samt leder

Juli – december 2016

Sociale kompetencer

 

 

Respektive grupper samt leder

Januar – juni 2017

Sprog

 

 

Respektive grupper samt leder

Juli – december 2017

Natur og naturfænomener

 

 

Respektive grupper samt leder

Januar – juni 2018

Personlig udvikling

 

 

Respektive grupper samt leder

 

12. Samarbejde med forældebestyrelsen

 

Mål:

 • Landsbyhaven ønsker et godt samarbejde med skolebestyrelsen
 • Landsbyhaven ønsker formidle Landsbyhavens dagligdag til skolebestyrelsen og informere om det som er aktuel

 

Metoden:

 • Der afholdes 9-10 skolebestyrelsesmøder pr. skoleår af 3 timers varighed.
 • På skolebestyrelsesmøderne fremlægges hver gang, hvad der sker i Landsbyhaven
 • Læreplaner fremlægges hvert år på skolebestyrelsesmødet i september
 • Nyhedsbreve til forældre, udsendes til alle skolebestyrelsesmedlemmer, da nogle skolebestyrelsesmedlemmer ikke har børn i Landsbyhaven
 • Der tages kontakt til skolebestyrelsen, hvis dette er aktuel

 

13. Formidling til forvaltningen

 

Mål:

 • Målet med Pædagogisk Tilsyn for Landsbyhaven, er at sikre at Landsbyhaven opfylder de kvalitetsmål der stilles fra Dagpasning i Hedensted Kommune

 

Metoden:

 • Landsbyhaven udarbejder materiale som dækker de krav der stilles til Pædagogisk Tilsyn

Der afholdes Pædagogisk Tilsyn hver 2. år i Landsby

 

 

PerPersonligPersonPerson  

 

 

 Personalig udvikling 

Sidst opdateret 11. februar 2016